Choroby związane z przechowywaniem glikogenu prezentujące się jako kardiomiopatia przerostowa ad 5

Jedna mutacja nonsensowna (w Proband NR) zasygnalizowała przedwczesne zakończenie przy aminokwasie 109. Pięć innych mutacji zmienionych sygnałów splicingowych; konsekwencje tych zmian oceniano w RNA LAMP2 wyizolowanym z limfocytów. Mutacja IVS1 + 1G . T (w Proband MFE) zmieniła miejsce dawcy splicingu intronu; Dojrzewanie RNA nastąpiło w kryptycznym miejscu splicingowym, które wycięło 21 aminokwasów po kodonie inicjacji. Mutacja IVS1-2A . G (w Proband SS) zmieniła miejsce akceptorowego intronu 1; RNA usunęło reszty ekson 2 i wytworzyło mutację zmiany ramki odczytu. Mutacja IVS6 + 1_4delGTGA (w Proband CZ) zmieniła miejsce intronu 6-donorowego i wycięła 41 kodonów. Nie wykryto zmutowanego RNA z mutacji IVS6-2A . G (w Proband FI), która zmieniła miejsce akceptorowe intronu 6, co może świadczyć o tym, że ta wada wyzwoliła zaniki z udziałem zmian pasożytniczych. Mutacja 928G . A (w Proband LS) podstawiona izoleucyna dla waliny (w reszcie 310), wpłynęła na przetwarzanie RNA, a zatem wytworzyła przesunięcie ramki odczytu.
Ryc. 2. Ryc. 2. Histopatologiczne wyniki w tkance serca od pacjenta z mutacją LAMP2. Lekka mikroskopia tkanki serca z Proband CZ (Panel A) pokazuje rozrośnięte kardiomiocyty z wybitną cytoplazmą, pleomorficznymi jądrami i licznymi wakuolami cytoplazmatycznymi. Wyodrębniony miocyt z komórką pajęczą (wkładka) przypomina komórki mięśniaka prążkowanego (hematoksylina i eozyna, słupek przedstawia 100 um). Analizy immunohistochemiczne z przeciwciałami specyficznymi wobec LAMP2 wykazują pozytywne (czerwone) wybarwienie w wakuolach (Panel B). W prawidłowym mięśniu sercowym widoczne jest silne ziarninowe, okołojądrowe barwienie lizosomów (wstawka). Wapno (panel C), zawierające duże wtrącenia kwasami-dodatnimi Schiff-dodatnimi, są jednorodne, z dobrze zdefiniowanymi granicami. Mikrografia elektronowa miocytów (panel D) pokazuje duże, gęsto osmofilowe wtrącenia okołojądrowe (strzałka) zawierające materiał fibrylownowy o zmiennej gęstości i braku widocznych błon. Jądro jest słabo zachowane (gwiazdka). Pasek reprezentuje 2 .m. Western blotting (Panel E) wykrył białko LAMP2 w ekstraktach limfocytów próbek kontrolnych nie poddanych wpływowi (UA) i próbkach z Proband CZ i MFE. Wskazana jest mobilność 83 i 175 kD.
Ekspresję zmutowanego białka LAMP2 oceniano metodą Western blotting ekstraktów białkowych sondowanych przeciwciałami przeciwko LAMP2 (Figura 2) i przeciwciałami przeciwko GAPDH (dane nie pokazane). Ekstrakty białkowe z limfocytów Probandu MFE i CZ (mutacje IVS1 + 1G . T i IVS6 + 1_4delGTGA, odpowiednio) zawierały prawie pełnej długości białko LAMP2 (100 kD), natomiast ekstrakt białka z limfocytów i fibroblastów z Proband SS (mutacja IVS1-2A . G) nie reagował z przeciwciałami LAMP2.
Kliniczne cechy probantów z mutacjami LAMP2
Pięć z sześciu probantów z mutacjami LAMP2 było płci męskiej. Jeden z badanych miał rodzinną historię chorób serca. Żadne z nich nie miało upośledzenia umysłowego lub jawnego niedoboru neurologicznego lub układu mięśniowo-szkieletowego. Dwóch męskich probantów miało historie zaburzeń deficytu uwagi i łagodnych problemów behawioralnych; obaj przyjmowali leki psychoaktywne.
Tabela 1. Tabela 1. Oceny serca związane z mutacjami w genach Sarcomere-Protein, PRKAG2 i LAMP2
[patrz też: trójtlenek arsenu, fitolizyna w ciąży, polidypsja ]
[przypisy: budowa stawu kolanowego, candida albicans objawy, parafia płońsk ]