Choroby związane z przechowywaniem glikogenu prezentujące się jako kardiomiopatia przerostowa ad 7

Częściowo zdegradowane zawartości wakuolarne zaobserwowano w próbkach od osób z chorobą Danona.12,15 LAMP2 Mutacje u członków rodziny
W rodzinach CZ i MFE mutacja LAMP2 sprzężona z chromosomem X była przenoszona przez matkę; jeden dodatkowy mężczyzna (członek rodziny CZ III-2) i siedem kobiet również nosiło te mutacje LAMP2 (rysunek 1). Choroba sercowa występowała tylko u członka rodziny CZ III-2. Kiedy miał 16 lat, jego elektrokardiogram wykazał wyraźne napięcie i prekursory komorowe. Jego echokardiogram z tego samego okresu był normalny, z wyjątkiem asynchronicznego skurczu, który został przypisany do preekscytacji. Ponowna ocena w wieku 22 lat (po rozpoznaniu genetycznym) wykazała znaczny przerost i obniżoną funkcję. Pozostaje bezobjawowy.
Chociaż żadna z siedmiu żyjących członków rodziny płci żeńskiej (w wieku od 14 do 46 lat) z mutacjami LAMP2 nie miała objawów kardiologicznych ani nieprawidłowych badań kardiologicznych, jedna kobieta (członek rodziny CZ I-2) zmarła z powodu zastoinowej niewydolności serca w wieku 44 lat. Prawdopodobnie nosił mutację LAMP2, ponieważ obie jej córki są dotknięte chorobą genetyczną, a jej mąż nie choruje na chorobę serca (członek rodziny CZ-1).
Nie znaleziono mutacji LAMP2 u członków rodziny czterech probantów. Sekwencje genów LAMP2 były normalne u matek trzech badanych męskich probantów (SS, LS i NR), a polimorfizmy mitochondrialnego DNA potwierdziły biologiczną macierzyństwo (dane nie przedstawione). Badania genetyczne w Proband LS wykazały mozaikowość: zarówno zmutowane, jak i dzikie sekwencje LAMP2 zidentyfikowano pomimo prawidłowego kariotypu XY (nie pokazano). Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu wskazywały, że odziedziczył on chromosom X i prawidłowy gen LAMP2 od swojej nie dotkniętej chorobą matki. Jeden żeński proband (FI) z prawidłowym kariotypem nosił także mutację LAMP2. Analizy haplotypów (nie pokazano) wykazały, że odziedziczyła jeden chromosom X od każdego genetycznie nieobjętego rodzica. Wnioskujemy, że te mutacje LAMP2 (w czterech probandach: SS, LS, NR i FI) powstały spontanicznie.
Dyskusja
Rysunek 3. Rycina 3. Główne szlaki metabolizmu glikogenu w mięśniach. Pokazano białka (niebieskie litery) biorące udział w chorobach przechowywania glikogenu (GSD) związanych z kardiomiopatią (czerwone litery). Glukoza wchodzi do komórek mięśniowych poprzez białka transportowe i ulega fosforylacji przez heksokinazę, po czym jest przeznaczona do glikolizy lub syntezy glikogenu przez syntazę glikogenu. Glikogen, rozgałęziony polimer glukozy zawierający 93 procent 1-4 wiązań glukozy i 7 procent rozgałęzionych wiązań glukozy 1-6, jest dynamicznym rezerwuarem energii dla mięśni; synteza lub degradacja zależy od aktywności określonych enzymów, które ulegają odwracalnej fosforylacji przez kinazy. Na metabolizm glikogenu ma również wpływ aktywowana AMP kinaza białkowa, która wiąże się z glikogenem i reguluje wychwyt glukozy oraz aktywność lizosomów. Defekty szlaków degradacji glikogenu (obejmujące fosforylazę, kinazę fosforylazy, fosfoglukwutazę, fosfouruktokinazę, kinazę fosfoglicerydową, dehydrogenazę mlekową, rozgałęzienia i enzymy biorące udział w debrancherze) skutkują nagromadzeniem glikogenu i indukowanymi wysiłkiem objawami mięśni szkieletowych i mioglobinurią, z objawami sercowymi lub bez nich
[przypisy: nadżerkowe zapalenie przełyku, falsigra opinie, tonsillektomia ]
[podobne: choroba bechterewa, choroba behceta, choroba dekompresyjna ]