gdzie kupić okulary przeciwsłoneczne kraków

Przedni zestaw starterów pochodzących od NH2-końcowej sekwencji Spa z reszt aminokwasowych 7 (11 zawierał sekwencję GAR GTI GCI GAY CC. Startery odwrotne, z końcowej sekwencji NH2 peptydu wewnętrznego, zawierały sekwencje RTG IGA YTC RTT RTC i RTG RCT YTC IGA RTC. Przeprowadzono PCR, jak opisano wcześniej (10), stosując jako matrycę chromosomalny DNA ze streptokoków typu 18. Starter przedni w połączeniu z drugim primerem odwrotnym wymienionym powyżej dało pojedynczy produkt PCR o wielkości 336 bp, który zligowano z pCR2.1-TOPO (Invitrogen Corp., San Diego, Kalifornia, USA). Sekwencjonowanie DNA przeprowadzono za pomocą zautomatyzowanych technik w Centrum Zasobów Molekularnych Uniwersytetu Tennessee za pomocą starterów z 5. i 3. flankujące końce plazmidu. Tożsamość sekwencji spa została potwierdzona przez porównanie przetłumaczonej sekwencji DNA z sekwencją aminokwasową Spa, której nie użyto do skonstruowania zdegenerowanych primerów PCR. Dodatkową sekwencję spa 18 uzyskano sposobami opisanymi uprzednio przez Evans i in. (19). Otrzymany powyżej produkt PCR o wielkości 336 bp oczyszczono, biotynylowano, a następnie związano z perełkami magnetycznymi powleczonymi streptawidyną. Chromosomalny DNA ze streptokoków typu 18 częściowo strawiono Sau3A, a następnie ligowano z syntetycznymi parami oligonukleotydowymi (19) zawierającymi każdą połowę sekwencji Sau3A. Mieszaninę ligacyjną i związany cel PCR stopiono i zmieszano, aby uchwycić sekwencje chromosomalne zawierające spa. Perełki magnetyczne przemyto, a następnie przeprowadzono PCR stosując wewnętrzny primer spa i każdy z 4 starterów rozszerzających. Produkty PCR klonowano do pCR2.1-TOPO, który zastosowano do transformacji E. coli. Plazmidy z pozytywnych transformantów badano przesiewowo pod kątem wstawek i sekwencjonowano za pomocą technik automatycznych. Jeden produkt PCR o długości około 600 bz dał zachodzącą sekwencję plus 300 zasad unikalnej sekwencji w dół. Wyniki Charakterystyka mutanta M-ujemnego (M18.). Nowy antygen ochronny streptokoków został odkryty podczas badań mutanta M-ujemnego paciorkowców typu 18. M-ujemny szczep M18 skonstruowano przez przerwanie genu emm18 przy pomocy. element. Analiza Southern błot chromosomalnego DNA z M18 i M18. szczepy sondowano fragmentami. Km2 i emm18 i analizami PCR stosując startery z genu emm i. element; te sondy ujawniły, że istnieje jedna kopia. element wstawiony. 140 bp poza kodon start genu emm18. Ponadto, analizy PCR z zastosowaniem starterów z genu emm18 ujawniły, że nie było innej kopii genu emm18 w M18. szczep (dane nie pokazane). Aby potwierdzić, że gen emm18 nie był wyrażany w M18. szczep, immunobloty przeprowadzono przy użyciu ekstraktów z całych bakterii i króliczych surowic odpornościowych wywołanych przez oczyszczone rekombinowane M18 (rM18), syntetyczny peptyd M18, SM18 (1-30) i syntetyczny peptyd SM5 (265-291), który kopiuje C- powtórz domenę białka M typu 5, która jest wspólna dla wszystkich białek M (1) (rysunek 1). Królicza surowica odpornościowa przeciwko nienaruszonym, rekombinowanemu białku 18M typu (anty-rM18) reagowała z trypletem białek wyekstrahowanych ze szczepu macierzystego, z których największy miał masę cząsteczkową <43 kDa (Figura 1, ścieżka a). Immunoreaktywne białka o niższej masie cząsteczkowej są prawdopodobnie produktami degradacji M18, które były obecne w surowych ekstraktach z całych bakterii. Nie było reakcji z antysurowicą rM18 z ekstraktem z M18. mutant (Figura 1, ścieżka b). Anty-SM18 (1-30) reagował tylko z białkami w ekstraktach ze szczepu rodzicielskiego (Figura 1, ścieżka c), a wzór był identyczny z obserwowanym dla antyserum przeciwko rM18. Co ciekawe, surowica odpornościowa przeciwko peptydowi C-powtórzenia białka M, SM5 (265-291), reagowała tylko z ekstraktem ze szczepu rodzicielskiego (Figura 1, ścieżka e), a nie z ekstraktem z mutanta (figura, ścieżka f) [hasła pokrewne: choroba dekompresyjna, choroba wieńcowa objawy, choroba dwubiegunowa objawy ]