Terapia 131I-Tositumomab jako leczenie początkowe chłoniaka grudkowego cd

Dwustronne biopsje szpiku kostnego w celu rekonstrukcji wykonywano 6 i 12 miesięcy po leczeniu, a następnie co roku. Odpowiedź molekularna
Komórki szpiku kostnego badano w punkcie wyjściowym za pomocą testu zagnieżdżonej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) na translokacje t (14; 18), w których gen BCL2 zestawiono z locus łańcucha ciężkiego immunoglobuliny. Kolejne próbki do tej analizy otrzymano po 6, 12 i 25 tygodniach. DNA z prążków dodatnich zsekwencjonowano w celu weryfikacji tożsamości z próbką wyjściową każdego pacjenta.
Nadzór nad zespołem mielodysplastycznym i wtórną ostrą białaczką
Serialne próbki biopsji szpiku kostnego i aspiraty uzyskane od pacjentów w remisji zbadano mikroskopowo pod kątem zespołu mielodysplastycznego. Analizy Kariotype były wykonywane szeregowo przez Genzyme Genetics przy użyciu standardowych technik metafazowych. W przypadku pacjentów z progresją choroby do celów obserwacji stosowano zapisy medyczne i raporty pacjentów otrzymywane co sześć miesięcy.
Toksyczność
Działania niepożądane oceniano zgodnie z Common Toxicity Criteria National Cancer Institute, wersja 1, z oceną wskazującą łagodne zdarzenia niepożądane, oceną 2 umiarkowanych zdarzeń niepożądanych, oceną 3 ciężkich zdarzeń niepożądanych i oceną 4 zagrażające życiu zdarzenia niepożądane. Zdarzenie niepożądane uznano za związane z wlewem, jeśli wystąpiło w dniu wlewu. Komórki B i T krwi obwodowej (odpowiednio CD19 + i CD3 +) wyliczono za pomocą cytometrii przepływowej 7 na początku badania, 6 i 12 tygodni po leczeniu, a następnie co 3 miesiące, aż liczba limfocytów B powróciła do normy.
Ludzkie przeciwciała przeciwnowotworowe
Próbki surowicy oceniano przed podaniem dawki dozymetrycznej; dwa dni przed podaniem dawki terapeutycznej; w 2, 6, 12 i 25 tygodniu; następnie co sześć miesięcy przez dwa lata; a następnie co rok z użyciem wcześniej opisanego testu immunoenzymatycznego 15 i testu immunoenzymatycznego Immustrip do wykrywania ludzkiego przeciwciała antymodowego (Immunomedics).
Analiza statystyczna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 76 pacjentów według wyników klinicznych po leczeniu terapią 131I-Tositumomab. Zebrano dane zebrane od 20 czerwca 1996 r. Do marca 2004 r. W analizach odpowiedzi całkowitych połączono pełne i klinicznie kompletne odpowiedzi. Poziom istotności dla analiz porównawczych ustalono na poziomie 0,05, z dokładnymi granicami ufności obliczonymi z rozkładów dwumianowych. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Nie przeprowadzono tymczasowej analizy dla wczesnego zatrzymania. Czas przeżycia i czas przeżycia bez progresji analizowano za pomocą technik Kaplana-Meiera.19 Jednariariatowe analizy czynników wymienionych w Tabeli przeprowadzono za pomocą testów chi-kwadrat i log-rank.20 Wielowymiarowe analizy wskaźników odpowiedzi zostały przeprowadzone przy użyciu modelu logistyczno-regresyjnego, a wielowymiarowe analizy czasu trwania odpowiedzi zostały wykonane przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa21.
Drs. Projekt opracowali Kamiński i Wahl. Dane zostały zebrane i zarejestrowane przez personel University of Michigan
[podobne: falsigra opinie, guzki heberdena, fitolizyna w ciąży ]
[hasła pokrewne: choroba dwubiegunowa objawy, parafia św michała archanioła w płońsku, olx akwarystyka ]