Terapia 131I-Tositumomab jako leczenie początkowe chłoniaka grudkowego czesc 4

Analizy statystyczne zostały wykonane przez pana Krolla w Corixa, który pracował we współpracy z badaczami. Wszyscy autorzy mieli dostęp i udział w interpretacji danych, a także wkład i kontrolę nad manuskryptem, który został napisany przede wszystkim przez dr. Kamińskiego. Wyniki
Pacjenci
Mediana wieku pacjentów wynosiła 49 lat (zakres od 23 do 69), a średni czas od rozpoznania chłoniaka do leczenia wynosił 8 miesięcy. Spośród 76 pacjentów 70% miało chłoniaka grudkowego histologicznie 1, 29% miało stopień 2, a chłoniaka z komórek płaszcza (Tabela 1). Sześćdziesiąt cztery procent miało zajęcie szpiku kostnego, a 43 procent miało co najmniej jeden guz o średnicy co najmniej 5 cm.
Odpowiedź
Odpowiedzi obserwowano u 72 z 76 pacjentów, z których większość zgłosiła regresję wyczuwalnego guza w ciągu dwóch tygodni. Całkowite odpowiedzi zaobserwowano u 57 z 76 pacjentów (Tabela 1), z medianą czasu do oceny całkowitej odpowiedzi wynoszącej 202 dni (zakres od 55 do 693).
Ryc. 2. Ryc. 2. Bez progresji i całkowite przeżycie dla wszystkich pacjentów. Dane dotyczą wszystkich 76 pacjentów leczonych 131I-tositumomabem jako początkowym leczeniem zaawansowanego stadium, grudkowego, niskiego stopnia, chłoniaka nieziarniczego z limfocytów B.
Ryc. 3. Ryc. 3. Przeżycie bez progresji dla pacjentów z częściową odpowiedzią i pacjentów z pełną odpowiedzią. Pięćdziesięciu siedmiu z 76 pacjentów (75 procent) miało pełną odpowiedź, a 15 (20 procent) miało częściową odpowiedź.
Pięcioletnie tempo przeżycia wolnego od progresji dla wszystkich pacjentów oszacowano na 59 procent (95 procent przedziału ufności, 49 do 71) (Figura 2). Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 6,1 roku (95% przedział ufności, 3,0 lat do [nie osiągnięto wysokiego poziomu ufności]), z medianą obserwacji 5,1 roku. Pięcioletnie przeżycie wolne od progresji dla pacjentów z całkowitą odpowiedzią wynosiło 77 procent (przedział ufności 95 procent, 67 do 89); 40 z 57 pacjentów (70 procent), którzy mieli pełną odpowiedź (53 procent całej popu- lacji) pozostawało w pełnej remisji przez 4,3 do 7,7 lat po leczeniu (Figura 3). Wszyscy pacjenci z częściową odpowiedzią mieli postęp choroby, z medianą czasu do progresji 0,6 roku. Roczna stopa nawrotu dla wszystkich pacjentów zmniejszyła się z 25 procent rocznie w pierwszym roku do 13 procent rocznie w drugim roku, 12 procent rocznie w trzecim roku i 4,4 procent rocznie po trzech latach. Tylko cztery nawroty wystąpiły po pięciu latach. W trzech z tych czterech przypadków nawrót został wyizolowany w jednym miejscu, które było leczone miejscową radioterapią.
Pięcioletnia stopa całkowitego przeżycia wyniosła 89 procent (95 procent przedziału ufności, od 83 do 97) (wykres 2). Z 76 pacjentów zmarło 9 (12 procent); nie uznano, że zgony są bezpośrednio związane z leczeniem. Sześciu pacjentów zmarło z powodu postępującego chłoniaka, jednego z powikłań niezwiązanego z zabiegiem chirurgicznym, jednego z szoku septycznego po otrzymaniu allogenicznego przeszczepu, a drugiego z neurologicznych powikłań allogenicznego przeszczepu. Jeden pacjent został wycofany z badania na jeden rok i jeden pacjent na cztery lata z powodu niemożności dostosowania się do harmonogramu ocen
[patrz też: polidypsja, falsigra opinie, zolaxa opinie ]
[podobne: choroba somatyczna, choroba wieńcowa objawy, choroba wysokościowa ]